21 Wrzesień 2019 07:31   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Nowa strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zapraszamy na nową stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu pod adresem:

www.mopr.pl


Obecna strona nie jest aktualizowana od dnia 01.07.2015.
Wydawanie żywności w ramach programu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  informuje, że w czerwcu rozpoczyna się wydawanie żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej  w ramach: Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Więcej szczegółów w zamieszczonym poniżej harmonogramie wydawania żywności na miesiąc czerwiec 2015 dla osiedli: Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin.  

Na pozostałych osiedlach Tarnobrzega informacji udzielają organizacje pozarządowe dystrybuujące żywność.


Harmonogram wydawania żywności w miesiącu czerwiec 2015r.

[ POBIERZ ]


Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28.05.2015 /pozycja 1736/ dotyczące naboru kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

Linki do ogłoszenia:

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1736/akt.pdf

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1736

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usługę
doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - str 1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - str 2.
OGŁOSZENIE - PRZETARG

Przetarg na Usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Wysokość dodatku energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

„Książeczkę podarujesz – uśmiech dziecka zyskujesz”


„Książeczkę podarujesz – uśmiech dziecka zyskujesz”

 Kierując się przekonaniem, że kontakt ze światem bajek i opowiadań zawartych w książkach dla najmłodszych wnosi dużo pozytywnych wartości w życie małego dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu organizuje zbiórkę bajek i książeczek, które następnie zostaną przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. Pozyskane książeczki nowe i używane, ale tylko w dobrym stanie chcielibyśmy podarować dzieciom z okazji Dnia Dziecka. Zbiórkę książeczek zaplanowano w terminie od 04 maja 2015r. do 29 maja 2015r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 3, pokój 214 (II piętro). Po zakończeniu Akcji ofiarowane książeczki trafią do rąk najmłodszych dzieci (do 12 roku życia). Przekazanie zebranych książeczek zostanie połączone ze spotkaniem dla najmłodszych, które będzie zorganizowane we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnobrzegu – Filia nr 2, ul. Kopernika 5. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.

Za okazane wsparcie i pomoc w imieniu najmłodszych serdecznie dziękujemy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, pok. 214 (II piętro)

poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2015

 W maju 2015r. rozpocznie się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu dostarczanie osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek.

 Szczegóły dotyczące programu znajdują się w poniższym dokumencie.

Prosimy o zapoznanie się z nim [ POBIERZ ]
 
Program "BON RODZINNY 3+" - informacje, dokumenty.


PROGRAM „BON RODZINNY 3+”

Prezydent Miasta Tarnobrzega dostrzegając niekorzystną sytuację demograficzną, o której świadczy niski wskaźnik dzietności, niegwarantujący zastępowalności pokoleń oraz doceniając ogromny wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia, w szczególności w rodzinach wielodzietnych, przygotował Program „Bon Rodzinny 3+”, który został przyjęty jednogłośnie w drodze uchwały przez Radę Miasta Tarnobrzega.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ?

Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.

W ramach Programu wydawany jest „Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu.

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ „BON RODZINNY 3+”:

1. Należy złożyć wniosek o wydanie” Bonu Rodzinnego 3+”


2. Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, w pokoju nr 221 - II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

3. Składając wniosek o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+” należy załączyć następujące dokumenty:

- w przypadku rodziców – kserokopię dowodu tożsamości,

- w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej, jeśli ukończyły 18 lat również zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,


- w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,


- w przypadku meldunku czasowego dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie miasta Tarnobrzega.

WAŻNA INFORMACJA

WNIOSKI NA BONY RODZINNE BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 02 STYCZNIA 2015 ROKU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU, UL. KOPERNIKA 3 W POKOJU NR 221 – II PIĘTRO.


BONY WYDAWANE BĘDĄ OD 22 STYCZNIA 2015 ROKU.


„BON RODZINNY 3+” JEST WAŻNY OD DNIA WYDANIA DO DNIA
30 LISTOPADA 2015 ROKU.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU ?

Program ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić podmioty z terenu miasta Tarnobrzega. W tym celu zainteresowane podmioty składają wstępną deklarację przystąpienia do programu określającą zakres proponowanych towarów, usług i opłat. Następnie podpisują z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu stosowne porozumienie.

Partnerem programu można zostać na każdym etapie jego funkcjonowania.

Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące „Bon Rodzinny 3+”, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty działające na terenie miasta Tarnobrzega.

Wykaz Podmiotów -Partnerów Programu będzie umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA

Uchwała Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega


Zarządzenie Nr 157/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 maja 2014r. w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega

Wniosek o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+”.

Deklaracja przystąpienia do Programu „Bon Rodzinny 3 +”

Wykaz Podmiotów/Partnerów realizujących Program rodzinny "Bon 3+"PROGRAM TARNOBRZESKA KARTA SENIORA


Prezydent Miasta Tarnobrzega mając na względzie oczekiwania osób starszych, oraz widząc potrzebę aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej tarnobrzeskich seniorów wystąpił do Rady Miasta Tarnobrzega z propozycją przyjęcia uchwały w sprawie Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Program Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII/800/2014 z dnia 7 listopada 2014r.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ?

Program jest adresowany do mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ukończyli 65 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega (posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tarnobrzega).

W ramach Programu wydawana jest Tarnobrzeska Karta Seniora uprawniająca zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Tarnobrzega, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów  lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklaracje przystąpienia do programu.

 

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ: TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA

 

1. Należy złożyć wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej karty Seniora.

2. Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, w pokoju nr 221 - II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.00.


Wzory wniosków są dostępne również na stronie internetowej ośrodka

3.Składając wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora  należy załączyć następujące dokumenty:

1)  okazać dowodu tożsamości,

2) zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie miasta Tarnobrzega w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Tarnobrzega.

3) upoważnienie dla osoby do złożenia wniosku o Tarnobrzeską Kartę Seniora i jej odbiór jeśli Senior  nie może odebrać osobiście.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

WNIOSKI NA TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 2 STYCZNIA  2015 ROKU.

 

Tarnobrzeska Karta Seniora jest ważna od dnia wydania, do dnia realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr LVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega
[ POBIERZ ]

Zarządzenie Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Tarnobrzeska Karta Seniora
[ POBIERZ ]


WNIOSEK O WYDANIE TARNOBRZESKIEJ KARTY SENIORA [ POBIERZ ]


Pozostałe dokumenty do wglądu/pobrania:

Wzór Tarnobrzeskiej Karty Seniora[ POBIERZ ]


Deklaracja przystąpienia do programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]

Porozumienie o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na podstawie Uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ] i [ POBIERZ ]

Rozliczenie miesięczne zrealizowanych świadczeń z Programu Tarnobrzeska Karta Seniora za okres stanowiący załącznik do noty obciążeniowej lub faktury [ POBIERZ ] UWAGA! tylko dla jednostek samorządowych.

Sprawozdanie kwartalne z wydatkowanych środków na realizację Programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]
UWAGA! dotyczy tylko MOPR.KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU ?

Program ma charakter otwarty. Wszystkie podmioty, które złożą deklarację przystąpienia do programu oraz podpiszą stosowne porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zostaną partnerami programu, na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Program Tarnobrzeska Karta Seniora, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie     w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty zewnętrzne, komercyjne.

Wykaz Podmiotów-Partnerów Programu będzie umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.plWYKAZ PODMIOTÓW-PARTNERÓW REALIZUJĄCYCH KARTĘ SENIORA

(stan na dzień: 20.04.2015)

[ POBIERZ ]


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY

Dotyczące: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją kontraktów socjalnych Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Numer ogłoszenia: 33887 - 2015

Data zamieszczenia: 11.03.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY - str 1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY - str 2.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY - str 3.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY - str 4.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY - str 5.


Strona 1 z 11 1 2 3 4 > >>
Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !