17 Lipiec 2019 04:56   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Diagnozowanie spraw odbywa się w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny w terminie 14 dni, a w sprawach nagłych w terminie 2 dni. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.


Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu :

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezrobocia,

- niepełnosprawności ,

- długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- alkoholizmowi lub narkomanii,

- trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowacze,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej,

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,


oraz spełnieniu kryteriów dochodowych.


Osoby mogą ubiegać się o pomoc w formie:

- zasiłku stałego, który przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,

- opłacanie składek zdrowotnych,

- zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną,

- zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i chorych w miejscu zamieszkania,

- zasiłku celowego i w naturze,

- zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,

- posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole,

- sprawienie pogrzebu,

- udzielania specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w zakresie :

- rozwiązywania problemów rodziny,

- zapobiegania przemocy w domach,

- terapii dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii.

- kierowanie do domu pomocy społecznej,

- opiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą

- udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym,

- usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.Poza wymienionymi formami pomocy wzrasta ilość rodzin objętych pracą socjalną, poradnictwem oraz pomocą ośrodków wsparcia takich jak :


Dom Dziennego Pobytu
, który swym zasięgiem obejmuje osoby III wieku . Działalność domu koncentruje się wokół integracji osób ze środowiskiem lokalnym w zakresie kulturalnego spędzenia czasu oraz zapewnienia niezbędnych potrzeb .

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, głównym celem pracy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną. W ramach tej instytucji udzielana jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, socjalna i prawna, a w uzasadnionych przypadkach osoby w kryzysie mogą uzyskać krótkoterminowe schronienie.


Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu należy również koordynacja działań placówek pomocowych tj. :


Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7

- przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle, somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki. Świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych (mieszkanie, wyżywienie, odzież, obuwie), opiekuńczych, wspomagających, religijnych oraz umożliwia korzystanie z opieki i usług medycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211

- przeznaczony jest dla 60 dzieci niepełnosprawnych umysłowo prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dom świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzona jest nauka czynności dnia codziennego, terapia zdjęciowa, zajęcia sportowe i rehabilitacyjne .

Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17

- placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku do 18 lat.

Rodziny zastępcze

- to forma pomocy rodzinie i dziecku. W przypadkach zaniedbywania lub trudności wychowawczych rodziców naturalnych obowiązki opieki i wychowania przejmują rodzice zastępczy. Rodziną zastępczą mogą być osoby obce i spokrewnione. Każda rodzina zastępcza ustanowiona przez sąd lub sprawowana w ramach umowy z prezydentem miasta może otrzymywać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętego dziecka do rodziny.

Wysokość pomocy uzależniona jest od ustawowej kwoty bazowej określonej w ustawie o pomocy społecznej, dochodów dziecka, wieku i stanu zdrowia dziecka.
Z chwilą ukończenia 18 - roku życia wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy może być przyznana pomoc na jego usamodzielnienie. Wielkość, formy i zakres pomocy ustala się indywidualnie dla każdego wychowanka w programie usamodzielnienia.


Kierowana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych .


W zakresie rehabilitacji społecznej finansowane są :

- warsztaty terapii zajęciowej mieszczące się przy ul. Wiślanej 11 i Alei Niepodległości 2,

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze,

- likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.


Poprzez rehabilitację zawodową :

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności zatrudnionych osób oraz rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

- finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,

- finansowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.


Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !