17 Lipiec 2019 04:56   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Status prawny

Status prawny podmiotu, organizacja, przedmiot działalności i kompetencji, organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

1. Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - jednostka budżetowa podległa Urzędowi Miasta Tarnobrzega.

2. Organizacji

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (tekst jedn. Dz.U.2013.182 z późn. zm.) , Statut MOPR oraz Regulamin Organizacyjny MOPR.

3. Przedmiotu działalności i kompetencji.

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2013.182 z późn. zm.) , oraz innych ustawach, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych oraz zlecania zadań w formie zawartych umów. Ośrodek realizuje zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

4. Organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencji.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Zastępcy Dyrektora nadzorują działalność komórek organizacyjnych Ośrodka zgodnie
z podziałem kompetencji ustalonych przez Dyrektora. Gospodarkę finansową ośrodka prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Dyrektor i Główny Księgowy.

Informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu:

1. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydaje decyzje administracyjne działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.

2. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !