21 Wrzesień 2019 07:37   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” 2015

                        Pilotażowy Program

                  „Aktywny samorząd” 2015

 

   
Głównym celem Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem na terenie miasta Tarnobrzega jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ze względu na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, w bieżącym roku realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w Programie.

W Module I Programu, który obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, obszary i realizowane zadania oraz zakres pomocy i warunki uczestnictwa przedstawiają się następująco:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej; dysfunkcja narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 2.100 zł, w tym: – dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek – [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]
Zaświadczenie lekarskie – [Pobierz]


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach Programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł; dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Wniosek – osoba pełnoletnia [Pobierz]
Wniosek – dziecko/podopieczny [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]
Zaświadczenie lekarskie /niepełnosprawność ruchowa/ – [Pobierz]
Zaświadczenie lekarskie /niepełnosprawność wzroku/ – [Pobierz]


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 2.000 zł.

Wniosek – osoba pełnoletnia [Pobierz]
Wniosek – dziecko/podopieczny [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]

Zadanie 3 – Pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego; potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi - dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek – [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Zaświadczenie lekarskie – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]

Zadanie 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego; potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.
W zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wniosek – [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Zaświadczenie lekarskie – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej /pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu/
Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; aktywność zawodowa; pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek – [Pobierz]
Wkładka do wniosku – [Pobierz]
Oświadczenie o wysokości dochodów – [Pobierz]
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [Pobierz]


Wnioski można składać w trybie ciągłym od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój nr 101 i 127, telefon – 15 823 07 38, 15 822 60 97 w. 101 lub 127 oraz 15 856 76 97. Druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka – „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje dotyczące Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

dofinansowanie kosztów nauki
w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” 2015

 

Od 1 marca 2015 roku, w ramach Pilotażowego  Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II, można ubiegać się  o dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym - dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym - za pośrednictwem internetu. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które  pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki za semestr/półrocze objęte dofinansowaniem wynosi w przypadku:

* dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł

* dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł

* opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez Wnioskodawcę

Jeśli Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

* 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu w zakresie minimalizacji barier np. w poruszaniu się, komunikowaniu, korzystaniu z pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej

* 500 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania

* 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada ważną  Kartę Dużej Rodziny

 

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy w kosztach czesnego wynosi:

 * w przypadku jednej formy kształcenia na poziomie wyższy, /jednym kierunku/:

- Wnioskodawca zatrudniony – 15%

 * w przypadku więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym /więcej niż jeden kierunek/:

- Wnioskodawca zatrudniony – 65%

- Wnioskodawca niezatrudniony - 50%

Wnioski można składać w dwóch terminach:

- od 1 do 30 marca 2015 - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

- od 1 do 10 października 2015 - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3,  pokój nr 101 i 127, telefon – 15 823 07 38, 15 822 60 97 w. 101 lub 127 oraz 15 856 76 97. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka – „Pilotażowy Program 2015 - Aktywny samorząd”.

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w Module II Programu można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2686,UWAGA-REALIZATORZY-PROGRAMU-oraz-STUDENCI-zmiany-w-module-II-pilotazowego-progra.html 


Poniżej do pobrania:

 

Wniosek o dofinansowanie

[Pobierz]


Załącznik 1 - Oświadczenie o wysokości  dochodów

[Pobierz]


Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

[Pobierz]


Załącznik 3 - Zaświadczenie ze szkoły/uczelni

[Pobierz]

 

 
 

 

 

 

Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !